top of page

אחזקה ותפעול מעליותחברת הניהול דואגת להתנהל מול חברת המעליות בכפוף להסכם הקיים בין הדיירים לחברת המעליות .לכל בניין משותף קיימת חברת מעליות ,מטרת השירות של חברת המעליות לדאוג לביטחונם של הדיירים .אחת לשבוע מקיימת חברת המעליות בדיקת תקינות למעלית ואחת לחצי שנה מתקיימת בדיקה של מהנדס חיצוני על מנת לוודא שחברת מעליות מבצעת את התחזוקה באופן תקין .


Comments


bottom of page