top of page

ביצוע גביית הכספיםתשלום ועד הבית יוצר פעמים רבות חיכוכים מי משלם ומי לא משלם, מה הוא הסכום שצריך לשלם,תזכורות בעניני תשלומים לדיירים ,על מנת לפתור לכם את כל הדילמות והאי נעימות חזית כאן לעשות את סדר בבית .תשלום דמי ניהול נגבה על ידי החברה אל מול כל דייר ודייר וזאת כאשר וועד הבית מייפה את כוחה של החברה לעניינים אלה . התשלום נגבה אחת לשנה ,על הדייר חלה החובה להעביר תשלום למשך 12 חודשים. דמי הניהול כוללים בדרך כלל את תשלום השוטף בבית המשותף של החשמל , מעליות , ביטוח מבנה , ניקיון , אחזקת החשמל ,הגינון , הדברה , תסקיר בדיקת מעלית לחצי שנה, הוצאות משפטיות כנגד דיירים סרבני תשלום ומיסים שונים. דמי הניהול השוטפים אינם כוללים הוצאות חריגות כמו שיפוצים למיניהם נזקים שונים אשר נגבים בנפרד.

ความคิดเห็น


bottom of page